תקנון

תרגומור בע"מ מפעילה את החנות האינטרנטית והיא בעלת הזכויות באתר ותכניו.

המשתמש מצהיר כי הוא אזרח ישראל שגילו מעל 18 שנים.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ייתכן והמוצר יראה בזמן קבלתו שונה בצבעו או במראהו מהתמונה
באתר כי ברור שתמונה באתר לא יכולה להיות זהה במראה כפי שנראה המוצר במציאות

מובהר כי כל מידע, מחירים ומפרטים באתר זה עלולים להיות נתונים לשינויים יתכן וללא התראה מוקדמת וללא התחייבות מפעיל האתר או חברת תרגומור (להלן:"החברה")

בכפוף לחוק זכויות יוצרים, חל איסור על משתמש באתר להעתיק, להפיץ, להפיץ או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

לפי חוק זכויות יוצרים, מלוא זכויות היוצרים באתר שייכות לחברה ובהתאם לחוק זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

המונח "משתמש" שלהלן משמעו כל אדם המבקר באתר האינטרנט ו/או רוכש מוצר דרך האתר.

המונח "אתר' האינטרנט" להלן משמעו אתר האינטרנט של "תרגומור הכל לנוטריון".

 

המוצרים, אחריות מוצר ומשלח

החברה אינה מייצרת את המוצרים ואין לה אפשרות לשאת באחריות לטיב ואיכותם.  

ייתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים לרבות הסרט האדום והמדבקות כפי שיסופקו בפועל.

אין בהצגת המוצרים באתר משום המלצה לרכישה מצד החברה. הרוכש מאשר כי הוא רוכש את המוצרים מרצונו החופשי.

בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר או עקיף, נזק מקרי, נזק מיוחד וכיוצ"ב,

הנובעים משימוש או הזמנה מהאתר בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, עיכוב באספקה או באי אספקתם של מוצרים

החברה מתחייבת לספק למזמין את המוצר/ים לאחר ביצוע תשלום בפועל תוך זמן סביר.

לגבי המכבש (החותם מתכת) תינתן אחריות לשנה על הגוף בלבד ולא על השפתיים.

האחריות מוגבלת לכך שהלקוח עשה שימוש סביר בחותם ולא הכניס לתוך השפתיים יותר מעמוד אחד. מובהר כי החותם בנוי לכך שרק עמוד אחד יוכל לעבור בכל פעם.

ככל שהלקוח לא יפעל כאמור לעיל, לא תינתן אחריות לכלל החותם מתכת אולם הלקוח יהיה רשאי לרכוש חותם נוסף בתשלום מופחת בסך של 250 ₪+מע"מ (לא כולל משלח).

הליך הרכישה באתר אמנם מאובטח אך החברה ממליצה לבצע הזמנות באמצעות הטלפון.

הרכישה באתר כפופה לתקנון זה.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תוכן תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד החברה למעט טענות הנוגעות להפרת התחייבות החברה.

הלקוח מאשר כי האחריות לוודא כי שמו תקין בחותם ובחותמת וכי הוא בחר בשפות אותם הוא מעוניין להכליל בחותם ובחותמת ורק לאחר מכן ביצע את ההזמנה ום בעת ביצוע ההזמנה הלקוח מסר פרטים שגוים לגבי שמו בחותם/חותמת, החברה לא תהיה אחראית על תיקון שמו והעלות לתיקון הטעות תחול רק על הלקוח.

מועד אספקה
זמן האספקה הינו כ 7 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת בכתב.

המחירים אינם כוללים הובלת המוצר/ים.

ניתן להוסיף משלח בתשלום בהתאם לעלויות דואר ישראל.

איסוף עצמי אפשרי במשרד החברה בדרך אבא הלל 7 רמת גן בין השעות 12:00 ל 14:00 בכפוף להצגת תעודת זהות ורשיון נוטריון בר תוקף.

ביטול עיסקה
המזמין רשאי לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא פגם כלשהו, כאשר לא נעשה בהם שימוש למעט החותם והחותמת אשר הם הזמנה מיוחדת ולגביהם לא ניתן לבטל את ההזמנה.

הלקוח מאשר כי ידוע לו שלאחר ביצוע ההזמנה אין אפשרות לקבל החזר עבור הזמנת החותם והחותמת או כל אחד מהם בנפרד.

הביטול ייעשה בכתב ולאחר מכן הלקוח יחזיר את המוצר (מלבד חותם וחותמת) לחברה. לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י החברה באמצעות קיזוז והלקוח מסכים לקיזוז זה.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
אם נפלה בהצעה טעות קולמוס ברורה, במחיר המוצר או בתיאור המוצר.
במקרה של כוח עליון , פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את הספקת המוצר.  

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.